НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 396 83 27, 370 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Ваши Материалы

М. Танк. Збор твораў. У 13 т. Т. 10. Дзённікі (1960—199...

М. Танк. Збор твораў. У 13 т. Т. 10. Дзённікі (1960—1994) У 10-ы том уключаны Дзённікі (1960—1994) Максіма Танка, падрыхтаваныя на аснове іх машынапіснага і рукапіснага варыянтаў. Ва ўступным артыкуле прыводзяцца неапублікаваныя ў часопісе «Полымя» дзённікавыя запісы паэта, якія ён рабіў у чарнавых сшытках з вер ...

М. Танк. Збор твораў. У 13 т. Т. 11. Пераклады

М. Танк. Збор твораў. У 13 т. Т. 11. Пераклады У адзінаццаты том Збору твораў Максіма Танка ўваходзяць пераклады паэтычных і празаічных твораў з сарака моў свету. Упершыню ўключаюцца пераклады паэзіі паводле пяцідзесяці сямі аўтографаў і чатырох машынапісаў. Збор твораў. У 13 т. Т. 11. Пераклады / Ма ...

М. Танк. Збор твораў. У 13 т. Т. 12. Лiсты

М. Танк. Збор твораў. У 13 т. Т. 12. Лiсты У 12-ы том Збору твораў уваходзіць перапіска Максіма Танка з жонкай, дзецьмі, бацькамі, сябрамі і знаёмымі, калегамі, чытачамі, пісьменнікамі, даследчыкамі яго творчасці, перакладчыкамі, выдаўцамі і г. д. (усяго – каля 166 адрасатаў). У асноўным лісты зах ...

Категория:Каталог

М. Танк. Збор твораў. У 13 т. Т. 13. Публіцыстыка

М. Танк. Збор твораў. У 13 т. Т. 13. Публіцыстыка У 13-ы том Збору твораў уваходзяць артыкулы і выступленні, напісаныя ў перыяд з 1939 да 1994 года, якія не ўключаліся ў 8-ы том гэтага Збору твораў. Большасць тэкстаў публікавалася толькі ў перыядычных выданнях і калектыўных зборніках, некаторыя ўключаліс ...

Категория:Каталог

Магнитные поля в экспериментальной и клинической онколо...

Магнитные поля в экспериментальной и клинической онкологии. Плетнев, А. С. Монография является первой книгой, посвященной использованию магнитных полей в лечении онкологических заболеваний. В ней представлены важнейшие сведения о канцерогенезе и комплексной терапии опухолей, а также о физиологическом и лечебном действии магнитны ...

Магнитотерапия: теоретические основы и практическое при...

Магнитотерапия: теоретические основы и практическое применение Книга посвящена актуальной проблеме клинической и физической медицины – использованию с лечебно-профилактическими и реабилитационными целями магнитных полей различных параметров. В ней освещены важнейшие сведения о магнитных полях, их взаимодействии с сис ...

Мае каласавіны: з вопыту вывучэння літаратурнай і грама...

Мае каласавіны: з вопыту вывучэння літаратурнай і грамадска-культурнай дзейнасці Якуба Коласа У кнізе шматгранная літаратурная спадчына Якуба Коласа разглядаецца як мастацка-духоўны складнік грамадскага жыцця на сучасным этапе. Даследуюцца недастаткова вывучаныя аспекты творчасці: пісьменнік і яго асяроддзе; паэмы «Новая зямля» і «Сымон-музыка» і ...

Мае Каласавіны: з вопыту вывучэння літаратурнай і грама...

Мае Каласавіны: з вопыту вывучэння літаратурнай і грамадска-культурнай дзейнасці Якуба Коласа. Мушынскі, М. І. У кнізе шматгранная літаратурная спадчына Якуба Коласа разглядаецца як мастацка-духоўны складнік грамадскага жыцця на сучасным этапе. Даследуюцца недастаткова вывучаныя аспекты творчасці: пісьменнік і яго асяроддзе; паэмы “Новая зямля”, “Сымон-музыка” і ў ...

Макроэкономическая эффективность привлечения прямых ино...

Макроэкономическая эффективность привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь. Муха, Д. В. В монографии развиты теоретико-методологические основы и разработана методика оценки макроэкономической эффективности привлечения прямых иностранных инвестиций с позиций принимающей страны, проведен анализ, сформулированы направления и механизмы повышения ...

Макроэкономические аспекты обеспечения сбалансированнос...

Макроэкономические аспекты обеспечения сбалансированности национальной экономики В монографии рассмотрены проблемы обеспечения сбалансированности национальной экономики на основе использования инструментов и методов макроэкономического регулирования. Рассчитана на научных и практических работников, аспирантов, магистрантов и студенто ...

Макроэкономические инструменты в белорусской институцио...

Макроэкономические инструменты в белорусской институциональной модели В монографии рассмотрены проблемы разработки эффективного макроэкономического регулирования национальной экономики на основе использования инструментов институциональной, монетарной, фискальной и инвестиционной политики. Выявлена специфика белорусской инс ...

Макроэкономическое регулирование в посткризисной эконом...

Макроэкономическое регулирование в посткризисной экономике В монографии рассмотрены проблемы формирования эффективной системы макроэкономического регулирования в Республике Беларусь в посткризисный период. Выявлены проблемы в институциональной, денежно-кредитной и бюджетно-налоговой сферах и разработаны предложен ...

Макроэкономическое регулирование в условиях Единого эко...

Макроэкономическое регулирование в условиях Единого экономического пространства В монографии рассмотрены методологические проблемы макроэкономического регулирования в институциональной, денежно-кредитной и бюджетно-налоговой сферах, а также инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства в условиях формирования ...

Категория:Книжные издания

Макроэкономическое регулирование предпринимательства в ...

Макроэкономическое регулирование предпринимательства в Рес- публике Беларусь В монографии рассмотрены проблемы макроэкономического регулирования предпринимательства в Республике Беларусь в целях обеспечения сбалансированного развития экономики, роста частного сектора, привлечения зарубежных инвестиций, создания благоприятных услов ...

Категория:Книжные издания

Максім Танк і польская літаратура

Максім Танк і польская літаратура У манаграфіі разглядаюцца традыцыі польскага рамантызму ХІХ ст. у паэзіі Максіма Танка, даследуюцца ўзаемаадносіны творчасці беларускага паэта з польскай літаратурай ХХ ст., аналізуюцца пераклады Максіма Танка з польскай паэзіі і пераклады яго твораў на п ...

Максім Танк: новыя факты, матэрыялы, інтэрпрэтацыі

Максім Танк: новыя факты, матэрыялы, інтэрпрэтацыі У даследаванні падаецца гісторыя падрыхтоўкі Збору твораў Максіма Танка ў 13 тамах, даследуюцца невядомыя ці малавядомыя старонкі біяграфіі паэта, разглядаюцца архіўныя дакументы з фонду паэта ў кантэксце гістарычных падзей і літаратурных працэсаў ХХ ст. ...

Малые мученики войны. Емельянов, Л. Г.

Малые мученики войны. Емельянов, Л. Г. В предлагаемой читателю книге представлены воспоминания детей войны – последних её свидетелей и мучеников. Описываются события, происходившие во время оккупации на территории Беларуси и частично – России. В отличие от предыдущих книг Леонида Емельянова на ...

Маляўнічая сіла слова : беларуская і руская проза ХХ–ХХ...

Маляўнічая сіла слова : беларуская і руская проза ХХ–ХХІ стст.: параўнальна-тыпалагічны кантэкст. Драздова, З. У. Манаграфія прысвечана актуальным у літаратуразнаўстве пытанням пісьменніцкага майстэрства. У ёй робіцца разгляд моўна-стылёвых праблем прозы таленавітых прадстаўнікоў беларускай і рускай літаратуры ХХ–ХХІ стст. – А. Наварыча і В. Распуціна, І. Навуменкі і ...

Маркетинг в системе экономических отношений: краткий ку...

Маркетинг в системе экономических отношений: краткий курс лекций. Воробьев, И. П. В книге рассмотрены вопросы стратегического маркетинга, конкурентоспособности продукции и предприятия, формирования имиджа субъекта хозяйствования, планирования хозяйственного риска. Предназначена для студентов экономических и неэкономических специальнос ...

Марфаналогія словазмянення і словаўтварэння сучаснай бе...

Марфаналогія словазмянення і словаўтварэння сучаснай беларускай мовы У манаграфіі на матэрыяле даследавання знамянальных часцін мовы праведзена навуковае апісанне марфаналагічнай сістэмы сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Падрабязна, у іх сукупнасці і шматграннасці, прааналізаваны марфаналагічныя сродкі беларускай мовы ...